Условия за Ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Добре дошли в www.preporachai.com!
Preporachai.com предоставя възможност на потребители на уебсайта да публикуват свободно и безплатно препоръки и информация за географски и туристически обекти, заведения, компании, организации, продукти, услуги и други обекти за препоръки при спазване на настоящите условия.

Ще се радваме ако използвате уебсайта, за да споделите позитивни препоръки и отзиви.
Негативни мнения и коментари не се поддържат в уебсайта.
Моля, запознайте се с настоящите Общи условия за ползване на уебсайта и поверителност („ОУ”).
1. Действие
1.1. Настоящите ОУ регламентират отношенията между потребителите („Вие”) и администраторa на сайта („Ние”) във връзка с използването на уебсайт с адрес /URL/ www.preporachai.com („Сайт”). Всяко използване на сайта ще се счита за изразено от потребителя информирано съгласие за приемането на настоящите условия.
1.2. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица.
1.3. ОУ влизат в сила от момента, в който потребителят използва за пръв път сайта или създаде потребителски профил, приложими са при всяко използване на сайта и са валидни до закриването на профила на потребителя и/или преустановяване използването на сайта.
2. Достъп. Потребителски профил
2.1. Достъп до пълната функционалност на сайта се предоставя само на регистрирани потребители. Успешната регистрация изисква след попълване на задължителните данни в регистрационната форма и приемане на ОУ.
2.2. При създаване на профил, потребителят гарантира, че въведената информация във формата за регистрация е вярна, пълна и точна и че ще поддържа тази информация актуална при промени в данните. С регистрирането си в уебсайта, потребителят се съгласява, че е единствено отговорен за всички действия или бездействия, във връзка с неговия профил и парола, включително за съдържанието, създадено и/или асоциирано с неговия профил. Потребителят е задължен да уведоми незабавно aдминистратора за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.
2.3. Потребителски профил може да бъде блокиран, деактивиран или закрит и съдържанието, публикувано от този профил да бъде блокирано или изтрито, ако преценим, че са нарушени настоящите ОУ или че поведението на потребителя или публикуваното от него съдържание би могло да навреди на репутацията и доброто име на сайта или на трети страни. В тези случаи може да предприемем действия, с които да блокираме опити на такива потребители да се пререгистрират или да използват сайта.
2.4. Чрез създаване на потребителски профил в сайтa, вие декларирате своето информирано, неотменно и изрично съгласие, че при никакви обстоятелства наши рекламни съобщения, кампании както и всички и всякакви други съобщения, изпратени до вашия регистриран мейл, няма да се считат за “непоискани търговски съобщения” по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

3. Съдържание. Обща характеристика. Изисквания.
3.1. Сайтът www.preporachai.com има информативен характер. Съдържанието на сайта включва статичното, динамично, функционално и интерактивно съдържание, което се намира в в страниците на сайта. Съдържанието, свързано с всички препоръки в сайта се генерира от регистрирани потребители на сайта. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува в своите препоръки. Всяка препоръка отразява единствено мнението на препоръчващия и по никакъв начин не ангажира отговорността на администратора.
3.2. Никаква част от този уебсайт не може да се разглежда като предложение за закупуване на продукт или услуга или за сключване на договор с администратора с какъвто и да е предмет. Този сайт е предназначен единствено за информационни цели.
3.3. Администраторът предоставя платформа за публикуване на отзиви на потребителите (наричани навсякъде в ОУ „препоръки”) без задължение да осъществява мониторинг и без да носи каквато и да е отговорност за съдържанието им. Администраторът, по своя преценка може да блокира и премахне препоръка, която не отговаря на изискванията в настоящите ОУ.
3.4. Препоръките трябва да са съобразени със следните условия:
да бъдат позитивни, да не уронват доброто име и престижа на физически или юридически лица, организации и други препоръчани обекти;
да не съдържат коментари, които са клеветнически, отрицателни или неблагоприятни по какъвто и да е начин за препоръчаните или за трети лица;
да не съдържат лъжливи или неистинни твърдения, които могат да въведат в заблуждение относно качествата и други характеристики на препоръчан или, свързан с него обект;
да указват вярно дали препоръката е направена от собственик или от несвързан с препоръчания обект потребител.
4. Потребителско съдържание. Ограничения
4.1. Със създаването на профил в сайта, потребителят има право да публикува препоръки при условията на настоящите ОУ. С публикуването на препоръка, вие гарантирате, че публикуването на на препоръка в сайта не поражда задължения за администратора или за потребителите на сайта да заплащат авторски, лицензионни или други възнаграждения на трети лица, както и че публикуваното съдържание в препоръката е в съотвествие с настоящите ОУ и не нарушава законите, нито права на собственост, авторски и други права на интелектуална собственост на трети лица.
4.2. При създаване на препоръка, потребителят е длъжен да обозначи с отметка на предвиденото място дали е собственик или не е свързан с препоръчваният обект.
4.3. Потребителят следва да има пред вид, че и след премахването на негова препоръка и свързано с нея съдържание от сайта, същото може да бъде кеширано в индекса на търсещите машини като в тези случаи администраторът няма контрол върху кеширането.
4.4. Потребителят няма право да публикува, да препраща или прави видими по какъвто и да е начин препоръки и/или съдържащи се в тях текстове, аудио файлове, видео, изображения, или друго съдържание, което не съответства на чл.2.4 или което:
съдържа явно сексуално съдържание или порнография;
съдържа незаконно, дисикриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание или което насажда омраза или показва или подбужда към расистки, сексуални, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор, жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушват добрите нрави и колективни ценности в обществото;
нарушава авторски или други права на интелектуална и други права на собственост или нарушава правата на неприкосновеност на личността и личния живот;
популяризира хазарт, залагания, бинго, лотарии, схеми за бързо забогатяване и всякакви съмнителни схеми за печалби и доходност, схеми за измами и други, които нарушават законите.
4.5. Администраторът може по всяко време, по свое усмотрение или по сигнал на засегнати лица или с акт на съдебните власти, без предизвестие да блокира всяко съдържание, което се отнася до т.4.4.
5. Разрешено и неразрешено използване.
5.1. Съдържанието и услугите на сайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Aко имате съмнение относно качеството на сайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, вие не трябва да използвате този сайт. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви продължите да използвате сайта, отговорността за това решение е изцяло ваша.
5.2. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.
5.3. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка със сайта, които не са изрично предоставени в тези ОУ принадлежат на администратора.
5.4. Потребителят няма право да разпространява, продава, прехвърля, възпроизвежда, копира, модифицира, сублицензира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от съдържанието и ресурсите на сайта или по друг начин да използва в каквато и да е форма, по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел всички или част от ресурсите, включително софтуер и съдържание, извлечени от сайта.
5.5. Потребителят е длъжен да не използва, зарежда, публикува, препраща, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които не са предмет на рекламно споразумение с администратора или представляват “junk mail”, “spam”, “chain letters”, “pyramid schemes” или каквито и да е други форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма и пр.
6. Отговорност.

6.1. Потребителят носи пълна отговорност за публикуваната от него препоръка, информация и съдържание в сайта, включително за неговата законосъобразност, за наличието или отсъствието на авторски и други права на собственост и разрешения за публикуваното съдържание, както и за всички действия в сайта, осъществявани през неговия профил.
6.2. Потребителят се съгласява да обезщети Администратора за всякакви загуби и щети от претенции, жалби, съдебни искове и други действия във връзка с обезщетения на засегнати лица от действия на потребителя, свързани с публикуваните от потребителя препоръки и съдържание или използването на сайта, нарушаването на ОУ, на действащите закони или други приложими разпоредби при използването на сайта. Администраторът си запазва правото да поеме защитата и контрола по всеки един въпрос, касаещ обезщетение и компенсация от вредоносни действия на потребител, като това не изключва отговорността и не освобождава потребителя от задължението за обезщетение.

7. Ограничаване на отговорността
7.1. Aдминистраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:
Използването на съдържанието в сайта от трети лица за каквито и да е цели, по какъвто и да е начин;
Препоръките и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други;
Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;
Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.
7.2. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията в препоръките и съдържанието в профилите на потребителите.
7.3. Администраторът не носи отговорност за щети, причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща или подвеждаща информация или данни, публикации и друго съдържание, публикувано от потребителите или от други източници в сайта, както и за каквито и да е вреди, причинени от действия на потребителите или от съдържанието в техните препоръки и профили в сайта.
8. Лични данни и поверителност
8.1. Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на сайта се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство.
8.2. Личните данни, които събираме сайта са необходими за предоставянето на качествени услуги, за подобряване на съдържанието и функционалността на сайта, за своевременна техническа и друга помощ при необходимост, за анализ на тенденциите в интернет.
8.3. Когато публикувате и споделяте информация, вие правите тази информация достъпна и видима за други потребители в сайта или социалните мрежи. Всеки потребител, който споделя лични данни и информация за себе си или за трети лица, общува с други потребители, обменя и споделя видео, снимки, публикува текстове, коментари и всякакво друго съдържание, които съдържат или могат да съдържат лични данни, предоставя тази информация на свой риск и изцяло по свое собствено усмотрение. Администраторът не носи отговорност за щети, причинени от споделяне, публикуване на лична информация и друга злоупотреба с лични данни във всички случаи, извън обсега на отговорността си като администратор на лични данни.
8.4. Когато посещавате сайта вие се идентифицирате като потребител чрез вашата потребителска регистрация или чрез вашия IP адрес, който представлява поредица от четири групи цифри и обозначава интернет адреса, откъдето осъществявате достъп до уебсайта. Вашият IP адрес насочва към вашия интернет доставчик и може да бъде проследим от всеки, който въведе този адрес и направи търсене в интернет по него.
8.5. Предоставените лични данни съхраняваме за период от време, който е необходим за да изпълним целите, за които събираме и обработваме тези данни, така както са посочени в настоящите ОУ и в други случаи, определени със закони.
8.6. Личните данни не се предоставят при никакви обстоятелства на трети лица, освен в случаите, когато сме получили вашето изрично съгласие за това, в случаите, предвидени в закона или при доказана злоупотреба с лични данни. Не продаваме, нито отдаваме под наем, нито предоставяме възмездно и не разпространяваме идентифицираща лична информация от вашия потребителски акаунт на други компании, организации и трети страни.
8.7. Информацията от лог файлове използваме за изготвянето на статистики за посещаемостта на сайта. Необработените данни не се разкриват публично и се унищожават периодично.
8.8. Този сайт използва cookies. За идентификация на трафика, който идва към сървърите от рекламни и други сайтове за оценка ефективността на рекламата в тях и за да се осигури по-дружелюбен интерфейс на сайта, използваме cookies. Т.нар. “бисквитки” или cookies представляват малък файл от букви и цифри, който инсталираме на вашия компютър, ако сте съгласни. Тези cookies ни позволяват да ви отличим от останалите потребители на уебсайта, за да ви осигурим по-добър опит, когато разглеждате или използвате сайта, а също и да подобрим качеството на сайта. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в интернет.
8.8. За обработването, съхранението и защитата на личните данни са предприети необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат защитени тези данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на достъп и разпространение. Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
8.9. Администраторът не носи отговорност, нито предоставя гаранции срещу неоторизиран достъп до каквато и да е информация или до част от предоставената персонална информация.
9. Интелектуална собственост
9.1. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на администратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на администратора.
9.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост върху съдържанието, публикувано от потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.
9.3. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху съдържанието на препоръките или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Можете да ни уведомите за нарушения върху права на интелектуална собственост в сайта като ни изпратите съобщение чрез формата за контакт с нас.
10. Приложимо право
За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.
Всички права върху този сайт принадлежат и са собственост на aдминистратора.

В сила от 20.11.2015г.

© 2015 Preporachai.com Всички права запазени.